-หนังสือรับรองเป็นเจ้าของไม้

-ถ่ายรูปก่อนตัด หลังตัด (เซ็น)

-สำเนาโฉนด (น.ส.3 นส3ก)

-บัตรประชาชนทะเบียนบ้าน 1 ชุด (เซ็น)